నిండాముంచిన ఫేస్ బుక్ పరిచయం : రూ.12 లక్షలు లూటీ చేసిన మహిళ