మోడీకి జగన్ కు సంభందం ఉంటే జగన్ కోర్టు ఎక్కే అవసరం లేదు..!