ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో యూరియా కొరత | Urea shortage in the Joint Medak district | 10TV News