పోలింగ్ పై జేసీ రివ్యూ : పసుపు-కుంకుమ, పెన్షన్లు లేకపోతే మా పరిస్థితి భగవంతుడికే తెలియాలి