జయరాం హత్య, మీడియాలో కథనాలపై శ్రిఖాచౌదరి వాదన : 10tv ఎక్స్ క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ