ఏప్రిల్ 12, 2019

Submitted on 12 April 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 33,220 రూ. 30,520 రూ. 40,863
విజయవాడ రూ. 33,220 రూ. 30,520 రూ. 40,863
విశాఖపట్నం రూ. 33,220 రూ. 30,520 రూ. 40,863
బెంగళూరు రూ. 32,000 రూ. 29,950 రూ. 40,863
ముంబయ్ రూ. 32,250 రూ. 31,250 రూ. 40,863