29 మార్చి 2019

Submitted on 29 March 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 33,350 రూ. 30,570 రూ. 41,500
విజయవాడ రూ. 33,350 రూ. 30,570 రూ. 41,500
విశాఖపట్నం రూ. 33,350 రూ. 30,570 రూ. 41,500
బెంగళూరు రూ. 31,100 రూ. 30,000 రూ. 41,500
ముంబయ్ రూ. 32,990 రూ. 31,450 రూ. 41,500