మార్చి 15, 2019

Submitted on 15 March 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 33,570 రూ. 30,770 రూ. 41,500
విజయవాడ రూ. 33,570 రూ. 30,770 రూ. 41,500
విశాఖపట్నం రూ. 33,570 రూ. 30,770 రూ. 41,500
బెంగళూరు రూ. 32,300 రూ. 30,200 రూ. 41,500
ముంబయ్ రూ. 33,790 రూ. 31,600 రూ. 41,500