మార్చి 13, 2019

Submitted on 13 March 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 32,630 రూ. 30,650 రూ. 41,500
విజయవాడ రూ. 32,630 రూ. 30,650 రూ. 41,500
విశాఖపట్నం రూ. 32,630 రూ. 30,650 రూ. 41,500
బెంగళూరు రూ. 32,200 రూ.30,100 రూ. 41,500
ముంబయ్ రూ. 33,580 రూ. 31,400 రూ. 41,500