బంగారం ధరలు - 02-01-2019

Submitted on 3 January 2019
నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ 32,310 30,210 41,400
విజయవాడ 31,700 30,210 41,400
విశాఖపట్నం 32,700 29,650 41,400
బెంగళూరు 32,791 30,660 41,400