తేదీ జనవరి 17, 2019

Submitted on 17 January 2019

నేటి బంగారం, వెండి ధరలు

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ 32,400 30,910 41,300
విజయవాడ 32,400 30,910 41,300
విశాఖపట్నం 32,400 30,910 41,300
బెంగళూరు 33,350 30,300 41,300
ముంబయ్ 32,800 31,660 41,300