మే 17, 2019

Submitted on 17 May 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 33,510 రూ. 30,760 రూ. 40,250
విజయవాడ రూ. 33,510 రూ. 30,760 రూ. 40,250
విశాఖపట్నం రూ. 33,510 రూ. 30,760 రూ. 40,250
బెంగళూరు రూ. 32,860 రూ. 30,200 రూ. 40,250
ముంబయ్ రూ. 32,600 రూ. 31,600 రూ. 40,250