11 మే 2019

Submitted on 11 May 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 33,230 రూ. 30,480 రూ. 40,230
విజయవాడ రూ. 32,160 రూ. 30,480 రూ. 40,230
విశాఖపట్నం రూ. 32,160 రూ. 30,480 రూ. 40,230
బెంగళూరు రూ. 32,550 రూ. 29,900 రూ. 40,230
ముంబయ్ రూ. 32,000 రూ. 31,000 రూ. 40,230