09 మే 2019

Submitted on 9 May 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 32,920 రూ. 30,220 రూ. 40,220
విజయవాడ రూ. 32,920 రూ. 30,220 రూ. 40,220
విశాఖపట్నం రూ. 32,920 రూ. 30,220 రూ. 40,220
బెంగళూరు రూ. 32,350 రూ. 29,650 రూ. 40,220
ముంబయ్ రూ. 31,900 రూ. 30,900 రూ. 40,220