28 ఏప్రిల్ 2019

Submitted on 28 April 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 33,290 రూ. 30,550 రూ. 40,450
విజయవాడ రూ. 33,290 రూ. 30,550 రూ. 40,450
విశాఖపట్నం రూ. 33,290 రూ. 30,550 రూ. 40,450
బెంగళూరు రూ. 32,350 రూ. 29,950 రూ. 40,450
ముంబయ్ రూ. 32,400 రూ. 31,400 రూ. 40,450