26 ఏప్రిల్ 2019

Submitted on 26 April 2019

బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మారుతూ ఉంటాయి. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం ధరలను ఇవ్వడం జరుగింది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుందని కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ రూ. 33,020 రూ. 30,280 రూ. 40,200
విజయవాడ రూ. 33,020 రూ. 30,280 రూ. 40,200
విశాఖపట్నం రూ. 33,020 రూ. 30,280 రూ. 40,200
బెంగళూరు రూ. 32,150 రూ. 29,750 రూ. 40,200
ముంబయ్ రూ. 31,950 రూ. 30,950 రూ. 40,200