తేదీ జనవరి 17, 2019

Submitted on 17 January 2019

నేటి బంగారం, వెండి ధరలు

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ 32,400 30,910 41,300
విజయవాడ 32,400 30,910 41,300
విశాఖపట్నం 32,400 30,910 41,300
బెంగళూరు 33,350 30,300 41,300
ముంబయ్ 32,800 31,660 41,300

తేదీ జనవరి 16, 2019

Submitted on 16 January 2019

నోట్ : బంగారం ధరలు రోజువారీలో మొత్తంగా తీసుకుని ఇవ్వటం జరిగింది. మార్కెట్ల లావాదేవీలకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు మారటం జరుగుతుంది. ఒక్క రోజులో ధరల మార్పుల్లో సరాసరి తీసుకుని ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇక్కడి ధరలు - మార్కెట్ ధరలతో పోల్చిచూసినప్పుడు కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కొనుగోలుదారులు గమనించగలరు.

 

 

నగరం పేరు 24 (క్యారెట్స్) 22 (క్యారెట్స్) వెండి (Kg)
హైదరాబాద్ 32,200 30,770 41,400
విజయవాడ 32,200 30,770 41,400
విశాఖపట్నం 32,200 30,770 41,400
బెంగళూరు 33,280 30,230 41,400
ముంబయ్ 32,730 31,560 41,400