ఏ జిల్లాలో ఏ పార్టీకి అనుకూలంగా ఎన్ని సీట్లు వస్తాయంటే